Č.p. – 102/2020                                                                                                   Prešov 27.8.2020
                                                                                                                               Denník Pravda
                                                                                                                               Vydavateľstvo PEREX, a.s.
                                                                                                                              Jakub Prokeš, šéfredaktor
                                                                                                                               Trnavská cesta 39/A
                                                                                                                                83104 Bratislava 3
Vec : Žiadosť o zverejnenie odpovede
 
     V zmysle zákona č.167/2008 Z. z. /tlačový zákon/ paragraf  8  -právo na odpoveď, žiadame o uverejnenie odpovede za pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú dobrej povesti našej komunity:
Text odpovede:              
V denníku Pravde dňa 26.8.2020 bol uverejnený na titulnej strane článok“ Škandálv židovskej komunite.“
                Je smutné, že niekto na základe jedného e –mailu , ktorý ani neobsahuje  správne údaje o finančných prostriedkoch poskytnutých našej komunite na zabezpečenie potrieb preživších holokaustu ,bez zjavnej znalosti veci, dokáže vyfabulovať  príbeh o zneužití peňazí určených pre preživších holokaustu. Autor v článku uvádza, že najviac sfalšovaných úkonov našli audítori na východe Slovenska citujem : ... „takmer39 tisíc v prešovskej komunite “
V článku sa autor odvoláva  na zdroj oboznámený s auditom KPMG.
Prešovská ŽNO nikdy žiadny audit od KPMG alebo Claims conference neobdŕžala,  nevidela,   nepozná  jeho obsah a teda  sa k nemu  ani nemôže vyjadriť.  Suma uvádzaná v predmetnom  e - maili je účelovo vymyslená a ničím nepodložená. Všetky prostriedky obdŕžané pre zabezpečenie služby pre preživších holokaustu boli použité v súlade s platnými dokumentmi uzatvorenými medzi ÚZ ŽNO  a  ŽNO Prešov.
Nemáme vedomosť o žiadnom sfalšovanom údaji, ani o mŕtvych dušiach,  na ktoré sme vraj mohli fingovať použitie peňazí, ani o pomôckach  , ktoré vraj klienti nedostali a boli na nich napísané.
     Celý tento článok, ktorý sa týka našej komunity považujem za hrubú urážku našej prešovskej komunity a znôšku neprávd ničím nepodložených.
                                                                                                                          Margita Eckhausová

                                                                                                                       Predsedníčka ŽNO Prešov